Algemene voorwaarden

AC&R is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 87770733.

 • 01

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AC&R B.V. ("AC&R") en de opdrachtgever ("de cliënt").

 • 02

  Naast AC&R kunnen ook alle (rechts)personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een opdracht of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

 • 03

  Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van AC&R is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

 • 04

  Een opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn aanvaard en te zijn uitgevoerd door AC&R. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan AC&R verbonden persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

 • 05

  AC&R kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Bij het inschakelen van derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. AC&R is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden. AC&R is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 • 06

  Op grond van geldende regelgeving is AC&R onder meer verplicht de identiteit van de cliënt vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de cliënt hierover te informeren. De cliënt bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

 • 07

  Indien AC&R persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van AC&R. Dit beleid is te raadplegen op acr.amsterdam/nl/privacyverklaring.

 • 08

  AC&R brengt voor haar dienstverlening het overeengekomen honorarium in rekening. Als geen honorarium is overeengekomen dan gelden de voor AC&R gebruikelijke tarieven. Dit honorarium wordt berekend door het aantal uren dat aan de zaak is besteed te vermenigvuldigen met de toepasselijke tarieven. De uurtarieven worden aan het begin van ieder kalenderjaar vastgesteld en deze tarieven zijn gebaseerd op de senioriteit, expertise en ervaring van de betrokken bij AC&R werkzame persoon.

 • 09

  De door AC&R gemaakte onkosten (zoals koerierskosten, reiskosten en griffierechten) zullen als verschotten in rekening worden gebracht.

 • 10

  In sommige gevallen zal AC&R de cliënt verzoeken om een voorschot, bijvoorbeeld voor nieuwe cliënten, als voorzienbaar is dat aanzienlijke kosten moeten worden gemaakt, of als AC&R meent dat daartoe om andere reden aanleiding is. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.

 • 11

  De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan cliënt in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is AC&R zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 • 12

  De aansprakelijkheid van AC&R is beperkt tot het bedrag dat door een door AC&R afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor deze aanspraak wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in het kader van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Elke vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van AC&R voor die schade en vervalt uiterlijk na drie jaar.

 • 13

  De cliënt vrijwaart AC&R tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt worden verricht.

 • 14

  De cliënt kan de opdracht door middel van een schriftelijke opzegging aan AC&R op elk moment beëindigen. AC&R kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen, of met onmiddellijke ingang als de cliënt een declaratie niet binnen 14 dagen na de betaaldatum betaalt. Opzegging kan alleen door een schriftelijke mededeling aan de cliënt.

 • 15

  De rechtsverhouding tussen AC&R en een cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Op de dienstverlening van AC&R is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze is raadpleegbaar via acr.amsterdam/nl/kantoorklachtenregeling De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de cliënt en AC&R.

 • 16

  Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van een verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

Neem contact met ons op.

info@acr.amsterdam