Privacyverklaring

 • 01

  Dit is de privacyverklaring van AC&R B.V., gevestigd aan de Keizersgracht 212, 1016 DX Amsterdam ("AC&R"). AC&R is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • 02

  In deze verklaring leggen wij uit hoe AC&R persoonsgegevens gebruikt wanneer AC&R juridische diensten verleent, wanneer u solliciteert naar een baan, of wanneer u optreedt als leverancier van AC&R. De verklaring beschrijft de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, met wie wij uw persoonsgegevens delen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • 03

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Persoonlijke gegevens cliënt

 • 04

  Als u, of het bedrijf waarvoor u werkt, een cliënt is van ons kantoor, omvatten de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw volledige naam, geslacht en, indien van toepassing, uw titel, functie en het bedrijf waarvoor u werkt;

  • Uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadres en telefoonnummer(s);

  • Informatie die nodig is voor de verwerking van facturen en de financiële administratie;

  • Uw bankrekeninggegevens indien wij betalingen aan u overmaken, bijvoorbeeld als wij betalingen voor u ontvangen op onze derdengeldenrekening;

  • Andere persoonsgegevens die wij genoodzaakt zijn op te vragen op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de advocatuur, zoals uw geboortedatum en paspoortkopieën;

  • Alle andere persoonlijke gegevens over u die u ons verstrekt.

 • 05

  Wij gebruiken de persoonlijke cliëntgegevens voor de volgende doeleinden en voor zover dat voor deze doeleinden noodzakelijk is:

  • Om onze diensten aan u te leveren en zaken te behandelen die u ons heeft toevertrouwd;

  • Voor de verwerking van facturen en de financiële administratie;

  • Voor specifieke door u gevraagde of met u overeengekomen doeleinden;

  • Om te voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot de archivering van onze bestanden;

  • Voor relatiebeheer, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven en relatiegeschenken te sturen of om u uit te nodigen voor evenementen;

  • Om onze (juridische) positie te bepalen, te verdedigen en uit te oefenen.

Persoonsgegevens derden

 • 06

  Als u geen cliënt van ons advocatenkantoor bent, verkrijgen wij in de volgende omstandigheden uw persoonsgegevens:

  • Wanneer u een wederpartij bent van een van onze cliënten;

  • Wanneer u een juridisch adviseur bent van een wederpartij van een van onze cliënten;

  • Wanneer uw persoonsgegevens aan ons worden verstrekt door of namens onze cliënten of door ons worden gegenereerd in het kader van de dienstverlening aan onze cliënten;

  • Alle persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie of inschrijving voor een van onze evenementen;

  • Als u een leverancier van ons bedrijf bent of als u diensten aan ons verleent.

 • 07

  De persoonsgegevens die wij in deze omstandigheden verkrijgen, kunnen bestaan uit uw volledige naam, geslacht en, indien van toepassing, uw titel, functie en het bedrijf waarvoor u werkt, uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadres en telefoonnummer(s) en alle andere informatie die u verstrekt of die in bovengenoemde omstandigheden over u kan worden verstrekt.

 • 08

  Wij gebruiken de persoonsgegevens van derden voor de volgende doeleinden en voor zover dat voor deze doeleinden noodzakelijk is:

  • Voor zover dat nodig is voor de behandeling van een zaak die ons is toevertrouwd;

  • Om uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze evenementen te behandelen;

  • Om te reageren op communicatie die wij van u ontvangen;

  • Om te voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot de archivering van onze bestanden;

  • Om onze (juridische) positie te bepalen, te verdedigen en uit te oefenen;

  • Om gebruik te maken van door u geleverde diensten en om met u te communiceren over deze diensten en de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

  • Voor relatiebeheer, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven en relatiegeschenken te sturen of om u uit te nodigen voor evenementen.

Rechtsgrondslag

 • 09

  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als en voor zover ten minste een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

  • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;

  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een op ons van toepassing zijnde wettelijke verplichting;

  • De verwerking is noodzakelijk in het legitieme belang van onze cliënten, onszelf of derden, bijvoorbeeld voor de behandeling van een aan ons toevertrouwde zaak tegen u of uw cliënt of voor het beheer en de administratie van de relatie met onze cliënten en leveranciers. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij, zullen wij redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat u ongerechtvaardigde schade lijdt.

  • Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

Archivering

 • 10

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Daarnaast vereist de op ons beroep van toepassing zijnde wet- en regelgeving dat wij onze bestanden minimaal 5 jaar archiveren.

Uw persoonsgegevens delen met derden

 • 11

  In verband met het verlenen van onze diensten kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met regelgevende instanties, rechtbanken, gerechtshoven, overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties en onze cliënten. Wij zullen dit alleen doen voor zover de wet en de GDRP dit toestaan en voor zover dit noodzakelijk is voor legitieme doeleinden.

 • 12

  Mogelijk moeten wij onze leveranciers en onderleveranciers ook toegang verlenen tot uw persoonsgegevens wanneer zij namens ons diensten verlenen (voornamelijk voor het onderhoud en de ondersteuning van onze ICT-systemen en voor administratieve doeleinden). Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze internationale overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Bescherming van persoonsgegevens

 • 13

  AC&R heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ons documentbeheersysteem, e-mailsysteem en de servers die wij gebruiken zijn gecertificeerd volgens de internationaal erkende beveiligingsnorm ISO 27001. Derden die wij inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn verplicht uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen, op basis van overeenkomsten die overeenkomen met de eisen van de toepasselijke wetgeving.

Uw rechten

 • 14

  U heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken, op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens, op verzoek uw persoonsgegevens uit onze bestanden en systemen te verwijderen, op bezwaar tegen of beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens, op gegevensoverdraagbaarheid, op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit en op intrekking van uw toestemming voor de toekomst voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.

 • 15

  Als u vragen of verzoeken heeft over het gebruik van uw informatie, neem dan contact met ons op via info@acr.amsterdam.

Cookies

 • 16

  Wij maken geen gebruik van functionele cookies, tracking cookies en/of cookies van derden.

Wij hebben deze verklaring op 1 januari 2023 bijgewerkt.

Neem contact met ons op.

info@acr.amsterdam